EP33: 炒賣麥當勞防彈套餐? 賤賣貓狗冇道德?

EP33: 炒賣麥當勞防彈套餐? 賤賣貓狗冇道德?

EP33: 今日同大家講吓麥當勞嘅防彈套餐、其實喺麥當勞 x BTS 防彈少年團出嘅麥當勞套餐,喺eBay上邊出現炒賣嘅情況。 我哋又會講吓疫情期間炒賣貓狗,甚至出現賤賣貓狗情況。 咁上邊 PLAY 嗰個掣,你就會聽到兩位主持講點解啲人咁鍾意炒賣。
bts, ebay, 囤貨, 寵物, 寵物友善, 寵物情緣, 寵物生活, 汪星人, 炒賣, 狗狗, 療癒, 療癒系, 貓奴, 貓狗, 買賣, 賺錢, 防彈套餐, 防彈少年團, 麥樂雞, 麥當勞,